Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. Deze Europese wet regelt hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. De Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bijgaande zijn de belangrijkste zaken die geregeld moeten zijn voor de AVG
A. Persoonlijke privacy
Alle personen van wie de organisatie gegevens verwerkt, hebben het recht om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren.
B. Controle en notificatie
Organisaties zijn verplicht om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren.
C. Transparant beleid
Organisaties zijn verplicht om duidelijk te vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom gegevens worden verzameld, definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd.
D. Portretrecht
Onder de AVG is niet iedere foto van een persoon ook een persoonsgegeven. In ieder geval is een foto geen persoonsgegeven als iemand daar niet op te herkennen is. Online mag je nog steeds niet zomaar alle foto's plaatsen. Dit mag alleen als je bijvoorbeeld toestemming hebt, of als je als vereniging een "gerechtvaardigd belang" hebt. Of als jouw belang zwaarder weegt dan het belang van degene op de foto staat. Dit laatste hangt verder ook sterk van de omstandigheden af.  Maar ook onder de ‘oude’ wet aangaande portretrecht mocht je niet zomaar alle foto's online plaatsen. Ook toen al moest je een grondslag hebben om persoonsgegevens, zoals foto's, te verwerken. En ook onder het oude portretrecht kon iemand bezwaar maken tegen een publicatie als hij van mening was dat hiermee zijn privacy werd geschonden.  

Wat betekent de AVG voor de vereniging de Motiefgroep Schaken en voor de site www.euwe.nl ?

Algemeen: op de site www.euwe.nl  worden (persoons)gegevens gebruikt op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Een vereniging als de Motiefgroep Schaken is onmiskenbaar gebaat bij de publicatie en verslaglegging alsmede de communicatie en reclame daarvan naar leden, potentiele leden en andere gebruikers van de site over de door haar georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld de contactdagen, de nieuwsbrief en de veiling.

Specifiek: Hoe gaat de vereniging Motiefgroep Schaken hier mee om, zowel op de site  www.euwe.nl als in andere uitingen van de Motiefgroep. Dit gebeurt als volgt:  

· Wij gebruiken geen “trackers” op www.euwe.nl. Ook worden er geen gegevens verwerkt door of ten behoeve van Google Analytics e.d.
· Gebruikersgegevens: Deze gegevens worden met niemand gedeeld
· Namen:
- voor een verslag van een evenement of een andere activiteit, bijvoorbeeld een snelschaaktoernooitje kunnen de namen van de deelnemers, uitslagen e.d. vermeld worden.
- bij de veiling worden nooit namen vermeld
· Foto’s:
- voor zover gemaakt kunnen deze gebruikt worden voor publiciteit en verslaggeving over een evenement zoals bijvoorbeeld de contactdagen
- voor het maken en gebruik van foto’s gelden voorts de gangbare regels van het portretrecht en auteursrecht
· Emailadressen en andere adresgegevens van personen:
- uitsluitend op verzoek van mensen, bijvoorbeeld bij de ‘Paradepaardjes’, waarin leden van de Motiefgroep de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en verzamelitems aan te bieden
· Indien enig persoon van mening is dat gegevens op de site in het kader van de AQVG verwijderd dienen te worden kan men een mail sturen aan de beheerder van de site www.euwe.nl 

Meer informatie over de AVG, het portret- en auteursrecht – zonder garantie van juistheid – is bijvoorbeeld te vinden op:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht
https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-journalistiek
https://www.nvj.nl/privacy/avg/avg-en-fotografie
https://www.pmpartners.nl/avg-beeld-toestemming-wannee