Agenda Algemene Ledenvergadering 2023, 29 april 2023, Arnhem


1) Opening

2) Ingekomen stukken, mededelingen en afmeldingen

3) Vaststelling agenda

4) Notulen van de ALV te Arnhem op 30 april 2022
(zie Schaakkoerier 180, blz. 3 e.v.)

5) FinanciŽn
a. Verslag kascontrolecommissie over 2022, bestaande uit de leden Jan Bulk en Huub Blom.
b. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 2023. Jan Bulk treedt af, Huub Blom blijft aan en Gunie du Chatinier treedt toe. Er dient een nieuwe reserve te worden benoemd.
c. De jaarrekening over het jaar 2022.
d. De begroting voor het jaar 2024.

6) Bestuursverkiezingen
Penningmeester Henny van Essen is statutair aftredend en herkiesbaar.
Secretaris Rob Spaans is statutair aftredend en niet herkiesbaar.
Leden die zich hiervoor kandidaat willen stellen dienen zich, uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk bij het bestuur te melden.

7) Rondvraag

8) Sluiting